ZDANIA oferuje wysoce innowacyjne rozwiązanie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu zintegrowanego systemu automatyki budynków do zarządzania podażą i popytem różnych form energii w budynku z zastosowaniem metody DSM (Demand-Side Management), z wykorzystaniem aplikacji chmurowych oraz Internetu Rzeczy.

Rozwiązanie zostało opracowane i włączone do oferty produktowej firmy dzięki realizacji projektu nr RPMP.01.02.01-12-0043/18 dofinanoswanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Zapraszamy do zapoznania się z charakterystyką oferowanego rozwiązania.

Metoda DSM

Metoda DSM jest metodą optymalizacji polegającą na wzajemnym dostosowywaniu do siebie ilości produkowanej energii i aktualnego zapotrzebowania na energię. Dotychczas była ona stosowana do równoważenia podaży i popytu wyłącznie w odniesieniu do energii elektrycznej w rozległych sieciach elektroenergetycznych. Rozwiązania opracowane w projekcie umożliwią natomiast wykorzystanie metody DSM do równoważenia popytu i podaży dla różnych form energii (energia elektryczna, energia cieplna, energia chłodnicza, energia systemu wentylacji i klimatyzacji) przy równoczesnym harmonijnym współdziałaniu, koordynacji i sterowaniu poszczególnymi instalacjami.

Zastosowanie metody DSM w skali budynku obejmuje dwa działania:

  1. identyfikację zapotrzebowania na każdą formę energii na poziomie pojedynczego pomieszczenia, obliczenie sumarycznego zapotrzebowania na daną formę energii w skali budynku i sterowanie wydajnością źródła oraz systemem dystrybucji danej formy energii zgodnie z sumarycznym zapotrzebowaniem,

  2. ograniczanie zapotrzebowania po stronie odbiorników energii poprzez priorytetyzację i redukcję zużycia lub wyłączanie odbiorników danej formy energii w pomieszczeniach przy współdziałaniu użytkownika.

Dodatkowo należy podkreślić, że zastosowana technologia gwarantuje nieograniczoną skalowalność, w związku z czym systemem mogą zostać objęte zarówno pojedyncze budynki, jak i całe ich kompleksy.

Korzyści i innowacyjność

Zgodnie z przeprowadzonymi symulacjami i badaniami przy pomocy prototypów, wykorzystanie systemu pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię o co najmniej 10% w stosunku do tradycyjnych systemów automatyki budynków, w których nie stosuje się metody DSM. Ponadto zastosowanie technologii chmury obliczeniowej do realizacji algorytmów sterowania automatyką budynku znacznie zwiększa elastyczność systemu sterowania i umożliwia zdalne wprowadzanie zmian do systemu bez konieczności przeprogramowania urządzeń obiektowych.

Projekt charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności. Szczególną nowością jest unikalne zastosowanie znanej z energetyki zawodowej metody DSM do równoważenia popytu i podaży różnych form energii w skali pojedynczego budynku. Kolejną nowością jest realizacja funkcjonalności metody DSM w chmurze obliczeniowej oraz zapewnienie komunikacji z chmurą urządzeń obiektowych (sterowniki, czujniki, interfejsy użytkownika), dzięki czemu uzyskuje się łatwość konfiguracji nowych funkcjonalności bez konieczności przeprogramowywania urządzeń systemu automatyki zainstalowanego w budynku.

Następną nowością jest wytworzenie narzędzi programistycznych do integracji funkcjonalności systemów automatyki budynków oraz zarządzania energią w chmurze obliczeniowej za pomocą bloków funkcjonalnych reprezentujących urządzenia obiektowe zainstalowane budynku. Kolejnym istotnym i nowatorskim rezultatem projektu jest utworzenie platformy chmurowej do projektowania i wdrażania bloków funkcjonalnych automatyki budynków przez niezależnych projektantów.

Opracowane narzędzia umożliwiają dostęp dla niezależnych projektantów, programistów i integratorów do tworzenia aplikacji chmurowych systemów automatyki i zarządzania energią na bazie urządzeń obiektowych produkowanych przez ZDANIA, a także urządzeń innych producentów, pod warunkiem stosowania przez nich standardowych protokołów Internetu rzeczy.

Grupa docelowa

Oferta produktów opracowanych w ramach projektu jest skierowana do wszystkich podmiotów zainteresowanych podniesieniem efektywności energetycznej i obniżeniem kosztów eksploatacji budynków. Są to w szczególności:

  1. Klienci instytucjonalni – instytucje publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, przedsiębiorstwa – generalni wykonawcy inwestycji i zarządcy istniejących obiektów.
    W szczególności dzięki zastosowaniu komunikacji bezprzewodowej i technologii Internetu rzeczy, oferowane rozwiązania mogą być szczególnie atrakcyjne dla administratorów obiektów zabytkowych i sakralnych ze względu na brak konieczności ingerencji w strukturę budynków.

  2. Klienci indywidualni – gospodarstwa domowe i przedsiębiorcy zainteresowani wdrożeniem prostych w instalacji i obsłudze systemów BMS lub pojedynczych urządzeń z zakresu Internetu rzeczy.