Interfejs sieciowy urządzeń LOYTEC z wbudowanym serwerem WWW stanowi alternatywę dla narzędzia Configurator dla personelu zajmującego się konserwacją. Może być używany do konfigurowania ustawień urządzenia i komunikacji. Dostarcza także obszernych informacji statystycznych na temat używanych protokołów komunikacyjnych do analizy i rozwiązywania problemów. Kopie zapasowe i przywracanie można również obsługiwać za pomocą interfejsu internetowego.

Urządzenia LOYTEC z interfejsem Ethernet / IP wyświetlają w interfejsie sieciowym wartości punktów danych i stany pochodzące z różnych sieci komunikacyjnych lub rejestrów. Wyświetlacz zawiera listę punktów danych, widok drzewa i nawigację po ścieżce nawigacyjnej w celu szybkiego dostępu do podkatalogów. Lista punktów danych pokazuje nazwę punktu danych, kierunek, typ, stan punktu danych, bieżącą wartość i opis. Wszystkie wartości są aktualizowane na żywo. Punkty danych można również modyfikować w interfejsie internetowym.

Na urządzeniach LOYTEC z obsługą L-WEB wszystkie dostępne graficzne interfejsy użytkownika są wymienione w interfejsie internetowym i można je uruchomić za pomocą kliknięcia myszą. Urządzenia LOYTEC z funkcjami AST™ (Alarmowanie, Planowanie i Trendy) oferują dostęp do tych funkcji poprzez interfejs sieciowy.

Strona podsumowania alarmu wyświetla wszystkie aktualnie aktywne alarmy punktów danych alarmowych, które również mogą zostać potwierdzone, jeśli tak skonfigurowano. Interfejs sieciowy zapewnia również dostęp do historycznego dziennika alarmów, zawierającego listę alarmów i potwierdzeń. Jeśli nieaktywny, potwierdzony alarm zniknie ze strony podsumowania alarmu, ostatnie przejście zostanie zapisane w dzienniku alarmów. Zawartość historycznego dziennika alarmów można wyeksportować do pliku CSV w interfejsie internetowym.

Interfejs sieciowy udostępnia stronę programu planującego, która umożliwia modyfikowanie harmonogramów i pozycji kalendarza na dni wyjątków podczas wykonywania. W przypadku istniejących lokalnych programów planujących interfejs WWW obsługuje ponowną konfigurację zaplanowanych punktów danych. Zmiany wchodzą w życie natychmiast i nie wymagają ponownego uruchomienia urządzenia. Aby dodać lub usunąć punkty danych do lub z programu planującego, nie jest również konieczne ponowne uruchomienie.

Strona konfiguracji dziennika trendów w interfejsie sieciowym pozwala na rekonfigurację istniejących dzienników trendów w trakcie pracy. Zawiera się w tym również dodawanie nowych punktów danych. Zmiany mają natychmiastowy skutek i nie wymagają ponownego uruchomienia. Dane z trendami mogą też być wyeksportowane do pliku CSV przez interfejs sieciowy.