Sterowniki z tej grupy przeznaczone są do stosowania w systemach wentylacji ze zmiennym przepływem powietrza (urządzenia VAV).

Sterowniki mogą pracować w różnych trybach w zależności od potrzeb, jedna ze standardowych aplikacji modułu obsługuje regulację przepływu powietrza w pomieszczeniu poprzez sterowanie urządzeniami VAV na nawiewie i wywiewie, uzależnioną od aktualnego stężenia CO2, różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem i np. korytarzem oraz obecności użytkownika w pomieszczeniu lub otwarcia okna lub drzwi.

Tabela - sterowniki wentylacji

Sterowniki wentylacji iBASe®

Sterownik VC przeznaczony jest do stosowania w systemach wentylacji ze zmiennym przepływem powietrza, regulowanym za pomocą urządzeń VAV (Variable Air Volume). W zależności od oprogramowania oraz podłączonych czujników i urządzeń wykonawczych sterownik może spełniać w systemie wentylacji wiele różnych funkcji. Sterownik może pracować w systemach jedno- i dwu-przewodowych o zmiennym zapotrzebowaniu, o wielu źródłach nawiewu oraz różnych drogach wywiewu (np. klimatyzowane pomieszczenia laboratoryjne z dygestoriami i lokalnymi odciągami miejscowymi z określonymi wymaganiami w zakresie utrzymywania podciśnienia i nadciśnienia, itp.).

VC
Karta katalogowa

Sterownik posiada wbudowany interfejs sieci LON, co umożliwia:

 • bezpośrednią współpracę pomiędzy sterownikami, niezbędną do realizacji złożonych funkcji automatycznego, dynamicznego sterowania przepływami i ciśnieniami, zależnego od zapotrzebowania i/lub harmonogramów pracy,
 • minimalizację zużycia energii cieplnej zawartej w nawiewanym i wywiewanym powietrzu,
 • optymalizację zakresu pracy elementów technologicznych systemu wentylacji, tak aby równoważenie rozpływów powietrza odbywało się przy minimalnych spadkach ciśnienia na klapach regulacyjnych,
 • bezpośrednie współdziałanie z wentylatorami nawiewu i wywiewu zasilanymi z falowników oraz innymi urządzeniami technologicznymi (np. nawilżacze, osuszacze) posiadającymi lokalne sterowniki obiektowe z interfejsem LON,
 • monitoring pracy sterownika oraz układu technologicznego wentylacji z systemu BMS z rejestracją on-line wszystkich parametrów (przepływy, ciśnienia, stany pracy, awarie), z możliwością bezpośredniego oddziaływania z poziomu operatorskiego.

Jedna ze standardowych aplikacji modułu obsługuje regulację przepływu powietrza w pomieszczeniu poprzez sterowanie urządzeniami VAV na nawiewie i wywiewie, uzależnioną od aktualnego stężenia CO2, różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem i np. korytarzem oraz obecności użytkownika w pomieszczeniu.

Sterownik VC zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bezpośrednim sąsiedztwie sterowanych urządzeń technologicznych. Urządzenia wykonawcze (klapy, regulatory VAV) oraz czujniki (ciśnienia, różnicy ciśnień, stężenia CO2, styki bierne) zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa VC zapewnia ochronę środowiskową IP20.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Sterownik VC4 przeznaczony jest do stosowania w systemach wentylacji ze zmiennym przepływem powietrza, regulowanym za pomocą urządzeń VAV (Variable Air Volume). W zależności od oprogramowania oraz podłączonych czujników i urządzeń wykonawczych sterownik może spełniać w systemie wentylacji wiele różnych funkcji. Sterownik może pracować w systemach jedno- i dwu-przewodowych o zmiennym zapotrzebowaniu, o wielu źródłach nawiewu oraz różnych drogach wywiewu (np. klimatyzowane pomieszczenia laboratoryjne z dygestoriami i lokalnymi odciągami miejscowymi z określonymi wymaganiami w zakresie utrzymywania podciśnienia i nadciśnienia, itp.).

Karta katalogowa

Sterownik posiada wbudowany interfejs sieci LON, co umożliwia:

 • bezpośrednią współpracę pomiędzy sterownikami, niezbędną do realizacji złożonych funkcji automatycznego, dynamicznego sterowania przepływami i ciśnieniami, zależnego od zapotrzebowania i/lub harmonogramów pracy,
 • minimalizację zużycia energii cieplnej zawartej w nawiewanym i wywiewanym powietrzu,
 • optymalizację zakresu pracy elementów technologicznych systemu wentylacji, tak aby równoważenie rozpływów powietrza odbywało się przy minimalnych spadkach ciśnienia na klapach regulacyjnych,
 • bezpośrednie współdziałanie z wentylatorami nawiewu i wywiewu zasilanymi z falowników oraz innymi urządzeniami technologicznymi (np. nawilżacze, osuszacze) posiadającymi lokalne sterowniki obiektowe z interfejsem LON,
 • monitoring pracy sterownika oraz układu technologicznego wentylacji z systemu BMS z rejestracją on-line wszystkich parametrów (przepływy, ciśnienia, stany pracy, awarie), z możliwością bezpośredniego oddziaływania z poziomu operatorskiego.

Jedna ze standardowych aplikacji modułu obsługuje regulację przepływu powietrza w pomieszczeniu poprzez sterowanie urządzeniami VAV na nawiewie i wywiewie, uzależnioną od aktualnego stężenia CO2, różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniem i np. korytarzem oraz obecności użytkownika w pomieszczeniu.

Sterownik VC4 jest funkcjonalnie zgodny ze sterownikiem VC, różnica polega na pracy pojedynczego sterownika w dwóch obszarach (dwie strefy w dużym pomieszczeniu lub dwa mniejsze pomieszczenia obok siebie) oraz wyposażeniu VC4 w dodatkowe wejścia i wyjścia. Wewnętrzne algorytmy sterujące są takie same.

Sterownik VC4 zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeni sufitu podwieszanego, w bezpośrednim sąsiedztwie sterowanych urządzeń technologicznych. Urządzenia wykonawcze (klapy, regulatory VAV) oraz czujniki (ciśnienia, różnicy ciśnień, stężenia CO2, styki bierne) zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa VC4 zapewnia ochronę środowiskową IP20.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Sterownik VC-D przeznaczony jest do szybkiej regulacji przepływu powietrza w systemach wywiewu w dygestoriach laboratoryjnych, w szczególności zwiększenia przepływu objętościowego powietrza w czasie otwierania okna dygestorium. Głównym obszarem zastosowań sterownika są laboratoria i szpitale. Współpraca ze sterownikami wentylacyjnymi (VC, VC4) pozwala na tworzenie złożonych systemów z bilansowaniem przepływu powietrza. Jednym z przykładów takich zastosowań może być realizacja układów regulacji ciśnienia np. w lecznictwie, gdzie konieczne jest odseparowanie pomieszczeń septycznych od aseptycznych.

VC-D
Karta katalogowa

Zestaw wejść i wyjść sterownika, na który składają się elementy:

 • interfejs regulatora VAV,
 • wejścia dwustanowe – położenie okna dygestorium, wyłączniki krańcowe, przyciski sterujące
 • wejście czujnika prędkości liniowej powietrza,
 • wejście czujnika różnicy ciśnień,
 • sterowanie sygnalizatorem optyczno-akustycznym,
 • styk awarii układu wentylacji do systemu nadrzędnego

pozwala na realizację różnych scenariuszy sterowania. Pojedynczy sterownik VC-D steruje jednym dygestorium, w przypadku większej ich liczby należy każde wyposażyć w odrębny sterownik.
Elastyczność integracyjna sterownika VC-D oraz sterowników VC i VC4 pozwala na tworzenie złożonych systemów wentylacyjnych w przypadku dużych wielostanowiskowych pracowni.

Sterownik VC-D zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego, w bezpośrednim sąsiedztwie sterowanych urządzeń technologicznych. Urządzenia wykonawcze (regulator VAV) oraz czujniki (ciśnienia, różnicy ciśnień, stężenia CO2, styki bierne) zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa VC-D zapewnia ochronę środowiskową IP20.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.

Sterownik IHC integruje w jednym urządzeniu sterowanie klimakonwektorem wentylatorowym i dwoma urządzeniami VAV (na nawiewie i wywiewie) w pomieszczeniu. Ponieważ obie te funkcjonalności są typowe we współczesnych pomieszczeniach biurowych, wykorzystanie pojedynczego sterownika pozwala na optymalizację kosztów automatyki.

Wykorzystanie w algorytmach sterowania IHC informacji od czujników obecności oraz czujników otwarcia okna pozwala ograniczyć zużycie energii potrzebnej do zapewnienia komfortu cieplnego w pomieszczeniu.

IHC
Karta katalogowa

Sterowanie klimatyzacją

Sterowanie klimatyzacją odbywa się z wykorzystaniem klimakonwektorów wentylatorowych w układzie dwu- lub czterorurowym, z wykorzystaniem jednego lub dwóch mediów. Na podstawie aktualnych warunków w pomieszczeniu sterownik IHC wypracowuje sposób sterowania urządzeniami obiektowymi – wentylatorem klimakonwektora i siłownikami zaworów medium lub mediów.

Dane niezbędne do sterowania odczytywane są z zadajnika naściennego lub przesyłane przez sieć w przypadku jego braku. Algorytm regulacji w sterowniku uwzględnia dodatkowo sytuację w pomieszczeniu (obecność, otwarcie okna, zbieranie się skroplin).

Sterowanie wentylacją

Sterowanie wentylacja w pomieszczeniu odbywa się z wykorzystanie regulatorów zmiennego przepływu VAV, odrębnie dla kanału nawiewnego i wywiewnego. Algorytm regulacji bazuje na wytycznych związanych z charakterem pomieszczenia oraz na sygnałach z dołączonych czujników – czujnika różnicy ciśnień między pomieszczeniem a korytarzem, czy też stężenia CO2. Algorytm uwzględnia również obecność w pomieszczeniu.

Sterownik IHC zasilany jest z sieci 230V AC za pośrednictwem bezpiecznego, dedykowanego złącza Wieland i przeznaczony jest do montażu natynkowego w przestrzeniu sufitu podwieszanego, w bezpośrednim sąsiedztwie sterowanych urządzeń technologicznych. Klimakonwektor (wentylator i pompka skroplin) zasilane są bezpośrednio ze sterownika napięciem 230V AC, natomiast pozostałe urządzenia obiektowe zasilane są również bezpośrednio ze sterownika, ale już napięciami bezpiecznymi w systemie SELV, z podwójną izolacją galwaniczną od napięcia zasilania 230V AC. Obudowa IHC zapewnia ochronę środowiskową IP20.

Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów komunikacyjnych sterownik może współpracować z urządzeniami wielu producentów.